Een podotherapeut heeft de 4-jarige hbo-opleiding met bachelordegree Podotherapie afgerond. Deze opleiding is wettelijk erkend door het Ministerie van Onderwijs en voldoet aan de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), artikel 34. In dit artikel is ook de titel ‘Podotherapeut’ vastgelegd als een bij wet beschermde titel.

Frans heeft de opleiding Podotherapeut  aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven gevolgd en goed afgerond.

AGB-code
Podotherapeuten hebben een eigen AGB-code, altijd beginnend met de cijfers 26. De letters AGB staan voor Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners. Dit is een register waarin gegevens van alle geregistreerde zorgverleners in Nederland zijn vastgelegd. De AGB-code van Frans Peters Sengers is 26100157.

Kwaliteitseisen
Frans Peters Sengers van Sengers Podotherapie Wijchen voldoet aan de kwaliteitseisen die je mag verwachten bij een professionele zorgverlener. Enkele kwaliteitseisen waar Frans aan voldoet is:

  • Lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten, de NVvP
  • (Periodieke) registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici
  • Volgen van bij- en nascholing op hbo-niveau, geaccrediteerd door Stichting ADAP
  • Voldoende resultaat bij de visitatie
  • Naleven van door de NVvP vastgestelde richtlijnen
  • Visitatie

Alle podotherapeuten worden volgens het Huishoudelijk Reglement van de NVvP eens in de vijf jaar gevisiteerd. Bij een visitatie onderzoeken twee collega-podotherapeuten of de podotherapeut en de praktijk voldoen aan de gestelde eisen. Onze praktijk heeft het kwaliteitskeurmerk geldig tot 17 april 2023.